Επαγγελματική Ευθύνη


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Πάντα υπάρχει και βαραίνει τον κάθε Επαγγελματία (Φυσικό Πρόσωπο ή Επιχείρηση). Σχετίζεται με αξιώσεις αποζημίωσης από Πελάτη ή/και Τρίτο για ενδεχόμενη ζημιά που υπέστη από λάθος ή παράλειψη του Επαγγελματία κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Χρήσιμο και αναγκαίο “εργαλείο” για κάθε επαγγελματία που δραστηριοποιείται στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Για την υλοποίησή της είναι απαραίτητη η συμπλήρωση κατάλληλης Αίτησης. Για μια πρώτη προσέγγιση, συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία (Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές).

 

CAPTCHA
Αυτή η ερώτηση αποτρέπει την υποβολή αυτόματων μηνυμάτων spam