ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, σύμφωνα και με το νόμο "όποιος από αμέλεια ή με τις πράξεις του ζημιώνει, πρέπει να αποζημιώνει". Πέρα από την επαγγελματική ευθύνη, κάθε Επιχείρηση στα πλαίσια της δραστηριότητάς της πρέπει να είναι κατάλληλα ασφαλισμένη ώστε να αντιμετωπίζει αξιώσεις Τρίτων ή Εργαζόμενων για τυχόν ζημιές από υπαιτιότητά της.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ έναντι ΤΡΙΤΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Εργοδοτική Ευθύνη) ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Είναι απαραίτητη. Αρκεί να είναι ορθολογική & αξιόπιστη.
ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ: Εταιρεία ασφαλιστικών υπηρεσιών με κύρος, εμπειρία και ευρύτερη γνώση της ασφαλιστικής αγοράς. Προσφέρει βέλτιστες λύσεις στην Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
Για τη βέλτιστη οικονομική επιλογή, συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία (Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές).