ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Πέρα από την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια ενός προγράμματος ανάπτυξης - αξιοποίησης ακινήτων, ο ρόλος του Εκτιμητή Ακινήτων είναι ιδιαίτερα σημαντικός και στις αγοραπωλησίες ακινήτων. Επιπλέον, η προοπτική διαχείρισης δανείων και διενέργειας πλειστηριασμών ακινήτων, δημιουργεί επαγγελματική ύλη για τους Εκτιμητές όπου  αναβαθμίζεται μεν ο ρόλος τους αλλά παράλληλα, αναδεικνύεται και η επαγγελματική ευθύνη για παροχή άρτιων και αξιόπιστων υπηρεσιών. Γιατί, υπάρχουν κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται με εξ αμελείας λάθη ή παραλείψεις από την πλευρά τους. Εύλογα, μπορούν να υπάρξουν αξιώσεις αποζημίωσης  για κάποια αντικειμενική οικονομική απώλεια ή υποκειμενική ζημιά (δυσφήμιση, ηθική βλάβη) ή ακόμη να υπάρξει και κάποια κακόβουλη αξίωση εις βάρος Εκτιμητή Ακινήτων.

Το Ασφαλιστήριο

Καλύπτει αξιώσεις Τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει λόγω εξ αμελείας λάθους ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται να διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Επίσης, καλύπτει:δαπάνες υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας (ακόμη και κακόβουλη “επίθεση”) καθώς επίσης έξοδα και δαπάνες για νομικές έρευνες – πραγματογνωμοσύνη - διαμεσολάβηση ή διαιτησία για εξωδικαστική διευθέτηση της αξίωσης αποζημίωσης.
Επιπρόσθετα, με βάση ειδικούς όρους, καλύπτει:
- Αξιώσεις αποζημίωσης για απώλεια εγγράφων – πληροφοριών
- Αξιώσεις αποζημίωσης Τρίτων για λόγους δυσφήμισης – συκοφαντίας
- Αξιώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή απορρήτου

Ασφαλιστήριο - Πλεονεκτήματα

  • Ξεκάθαρες καλύψεις και εξαιρέσεις, χωρίς «ψιλά γράμματα»
  • Κάλυψη απαιτήσεων τόσο για άμεσες “θετικές” ζημιές όσο και για έμμεσες “αποθετικές” ζημιές (δυσφήμιση, διαφυγόντα κέρδη κλπ)
  • Όρια κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες του Ασφαλισμένου
  • Λογικό ποσό Απαλλαγής (συμμετοχή του Ασφαλισμένου στην αποζημίωση)
  • Γρήγορη αποζημίωση χωρίς προϋπόθεση έκδοση δικαστικής απόφασης (συνήθης εγχώρια πρακτική σε ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης)
  • Κάλυψη για χώρες της ΕΕ ή Παγκόσμια γεωγραφική κάλυψη (τεκμηρίωση αξίωσης αποζημίωσης με βάση το δίκαιο της αντίστοιχης χώρας)
  • Δικαιοδοσία το Ελληνικό Δίκαιο /Δικαστήρια Αθηνών (αφορά διαφορά Ασφαλιοσμένου - Ασφαλιστικής στην ερμηνεία του Ασφαλιστηρίου).