ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Πέρα από την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια ενός προγράμματος ανάπτυξης - αξιοποίησης ακινήτων, ο ρόλος του Εκτιμητή Ακινήτων είναι ιδιαίτερα σημαντικός και σε αγοραπωλησίες ακινήτων. Επιπλέον, η προοπτική διαχείρισης δανείων και διενέργειας πλειστηριασμών ακινήτων, δημιουργεί επαγγελματική ύλη για τους Εκτιμητές όπου  αναβαθμίζεται μεν ο ρόλος τους αλλά παράλληλα, αναδεικνύεται και η επαγγελματική ευθύνη για παροχή άρτιων και αξιόπιστων υπηρεσιών. Γιατί, υπάρχουν κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται με εξ αμελείας λάθη ή παραλείψεις από την πλευρά τους. Εύλογα, μπορούν να υπάρξουν αξιώσεις αποζημίωσης  για κάποια αντικειμενική οικονομική απώλεια ή υποκειμενική ζημιά (δυσφήμιση, ηθική βλάβη) ή ακόμη να υπάρξει και κάποια κακόβουλη αξίωση εις βάρος Εκτιμητή Ακινήτων.

Ασφαλιστήριο Lloyd's - Τι καλύπτει

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Lloyd’s (XL Catlin syndicate) καλύπτει αξιώσεις Τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει λόγω εξ αμελείας λάθους ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται να διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ενδεικτικά, καλύπτει:

 • Αξιώσεις αποζημίωσης Πελάτη ή Τρίτου που θεωρεί ότι υπέστη οικονομική ζημία από υπηρεσίες που του παρείχε ο Ασφαλισμένος Εκτιμητής
 • Δαπάνες υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας (ακόμη και κακόβουλη “επίθεση”)
 • Έξοδα και δαπάνες για νομικές έρευνες – πραγματογνωμοσύνη - διαμεσολάβηση ή διαιτησία για εξωδικαστική διευθέτηση της αξίωσης αποζημίωσης

Επιπρόσθετα, με βάση ειδικούς όρους, καλύπτει:
- Αξιώσεις αποζημίωσης για απώλεια εγγράφων – πληροφοριών
- Αξιώσεις αποζημίωσης Τρίτων για λόγους δυσφήμισης – συκοφαντίας
- Αξιώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή απορρήτου

Ασφαλιστήριο Lloyd's - Πλεονεκτήματα

 • Ξεκάθαρες καλύψεις και εξαιρέσεις, χωρίς «ψιλά γράμματα»
 • Κάλυψη απαιτήσεων τόσο για άμεσες “θετικές” ζημιές όσο και για έμμεσες “αποθετικές” ζημιές (δυσφήμιση, διαφυγόντα κέρδη κλπ)
 • Όρια κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες του Ασφαλισμένου
 • Λογικό ποσό Απαλλαγής (συμμετοχή του Ασφαλισμένου στην αποζημίωση)
 • Γρήγορη αποζημίωση χωρίς προϋπόθεση έκδοση δικαστικής απόφασης (συνήθης πρακτική στα ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης στη χώρα μας)
 • Κάλυψη για χώρες της ΕΕ ή Παγκόσμια γεωγραφική κάλυψη
 • Δικαιοδοσία το Ελληνικό Δίκαιο (Δικαστήρια Αθηνών)

Διαδικασία Ασφάλισης

 • Συμπλήρωση απλοποιημένης Αίτησης Ασφάλισης
 • Άμεση γνώση ασφαλίστρων και έκδοση standard Ασφαλιστηρίου Lloyd’s