ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα ενέχει τον κίνδυνο ζημιάς ή την πιθανότητα να βλάψει. Η Ασφάλιση είναι η μόνη σύγχρονη λύση για τη νομική & οικονομική θωράκιση έναντι των κινδύνων που συνδέονται με την όποια επιχειρηματική δράση. Η ορθολογική ασφάλιση είναι χρήσιμη για την ανάπτυξη της ανταγωνστιστηκότητας και μοναδικό μέσο διασφάλισης έναντι κινδύνων, στο πλαίσιο των σύγχρονων εξελίξεων!  περισσότερα...
 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (κτήρια, εξοπλισμός, εμπορεύματα, πρώτες ύλες)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ / ΚΕΡΔΩΝ (συνεπεία ζημιογόνου γεγονότος)
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ατύχημα, Υγεία, Επικουρική Σύνταξη)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Γιατί... αυτός που ζημιώνει, υποχρεούται εκ του νόμου να αποζημιώνει!
  • Αστική ευθύνη έναντι Τρίτων: Αποζημιώσεις Τρίτων για άμεσες ή/και έμμεσες ζημιές, που ανάγονται στη δραστηριότητα της Επιχείρησης
  • Ευθύνη Εργοδότη: Κάλυψη αποζημιώσεων που η Επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλλει εξ αιτίας ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας στο Προσωπικό της
  • Αστική Ευθύνη Προϊόντος: Κάλυψη άμεσων ή / και έμμεσων ζημιών σε Τρίτους εξ αιτίας προϊόντος που η Επιχείρηση παράγει ή εισάγει, διανέμει ή εμπορεύεται
  • Περιβαλλοντική Ευθύνη: Κάλυψη οικονομικών συνεπειών ή/και κυρώσεων εις βάρος της Επιχείρησης λόγω ρύπανσης του περιβάλλοντος εξ αιτίας ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της ή λόγω της δραστηριότητάς της

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ("Key men" Insurance)
Γιατί... το ανθρώπινο δυναμικό, αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας της επιχείρησης. Επιπλέον, υπάρχουν άτομα με ειδικό ρόλο ..!
Κάλυψη σοβαρής οικονομικής απώλειας εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος, που μπορεί να συμβεί σε υψηλόβαθμα ή εξειδικευμένα Στελέχη της Επιχείρησης

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ & ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Γιατί... οι σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις, επιβάλλουν όλο και πιο αυστηρές απαιτήσεις σε θέματα εταιρικής ευθύνης". Επιπλέον, τα ήθη αλλάζουν ...!
Κάλυψη αξιώσεων αποζημίωσης που μπορεί να εγερθούν από Μετόχους, Φορείς Δημοσίου, Τράπεζες ή από Τρίτους, εξαιτίας νομικής ευθύνης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή Ανωτάτων Εκτελεστικών Στελεχών Επιχείρησης.