ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο (Προεδρικό Διάταγμα 108 /2013) έχει αναβαθμίσει το επάγγελμα του Έλληνα Ηλεκτρολόγου. Για την προστασία του Καταναλωτή αλλά και του ίδιου του επαγγελματία Ηλεκτρολόγου προβλέπεται η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Ηλεκτρολόγου (άρθρο 12, παράγραφος 6 του ΠΔ108/2013), για την περίπτωση που υπάρξουν ατυχή ζημιογόντα συμβάντα από λάθη ή παραλείψεις του.
Η  Εταιρεία “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ”, διαθέτοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία, είναι σε θέση να προσφέρει τις πλέον  αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις
!

Το Ασφαλιστήριο

Καλύπτει την ευθύνη του Ηλεκτρολόγου σε σχέση με το «καλώς έχει» των ηλεκτρολογικών εργασιών εγκατάστασης ή/και συντήρησης (Πρωτόκολλο Ελέγχου, Τεχνική Έκθεση Παράδοσης Έργου κ.λπ.) που έγιναν από δικό του συνεργείο ή κάποιου άλλου για λογαριασμό του. Ειδικότερα, το Ασφαλιστήριο καλύπτει:
- Αξιώσεις αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής ή/και  υλικές ζημιές. Επιπλέον, άμεσες και έμμεσες / αποθετικές αξιώσεις αποζημίωσης (διαφυγόντα κέρδη, ηθική βλάβη - ψυχική οδύνη), που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Ηλεκτρολόγου κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
- Δαπάνες για έρευνες εμπειρογνωμόνων, δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα εφόσον δεν υπάρξει εξωδικαστική διευθέτηση της υπόθεσης.