ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ "RISK MANAGEMENT"

Η διαχείριση κινδύνων «Risk Management» μιας επιχείρησης, ενός τεχνικού έργου ή μιας παραγωγικής δραστηριότητας, περιλαμβάνει σειρά δράσεων με στόχο την ποιότητα, την ασφάλεια και την οικονομία προς όφελος των Καταναλωτών, του κοινωνικού συνόλου, του Περιβάλλοντος και των εκάστοτε Ιδιοκτητών -Μετόχων. Οι δράσεις αυτές είναι:

  • Ανάλυση κινδύνων (Risk Analysis)
  • Εκτίμηση - αξιολόγηση κινδύνων (Risk Assessment)
  • Πρόληψη κινδύνων - Ασφάλεια (Risk Mitigation-Safety Control)
  • Εκχώρηση - Ασφάλιση κινδύνων (Risk Allocation - Insurance)
  • Διακανονισμός ζημιών (Claims Handling - Loss Adjustment)


Με βάση τις παραπάνω αρχές και την εφαρμοσμένη διεθνή πρακτική εμπειρία στα θέματα ανάλυσης, αξιολόγησης και διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων και τεχνικών έργων δίνοντας έμφαση στην ορθολογική ασφάλισή τους, η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ AE” προσφέρει υπηρεσίες Συμβούλου για:

  • Επαγγελματίες: Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ευθυνών τους στα πλαίσια συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθώς και ουσιαστική υποστήριξη στις περιπτώσεις έγερσης αξιώσεων αποζημίωσης εις βάρος τους.
  • Επιχειρήσεις: Μελέτη εκτίμησης ασφαλίσιμων κινδύνων και αξιολόγηση υπαρχόντων ασφαλιστηρίων, Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα κινδύνων και ευθυνών που σχετίζονται με την επιχειρηματική τους καθώς και ουσιαστική υποστήριξη στις περιπτώσεις ζημιών ή έγερσης αξιώσεων αστικής ευθύνης εις βάρος τους
  • Δημόσιες Υπηρεσίες - Ιδιωτικοί Φορείς Έργων: Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης κινδύνων & ευθυνών στα πλαίσια συμβάσεων υλοποίησης ή/και εκμετάλλευσης έργων υποδομής ή παραγωγικών μονάδων. Ουσιαστική υποστήριξη στις περιπτώσεις επέλευσης ζημιών ή έγερσης αξιώσεων αποζημίωσης.
     
(*) Στο παρελθόν, πέρα από υπηρεσίες αξιολόγησης ασφαλιστικών προγραμμάτων για λογαριασμό διαφόρων ιδιωτικών επιχειρήσεων, ο κ. Γιιώργος Κουτίνας έχει προσφέρει, ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορους Φορείς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα όπως ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Κοινοπραξία έργων Πολιτικού Μηχανικού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (Εταιρεία διαχείρισης κατασκευής ομώνυμου αυτοκινητόδρομου), Κοινοπραξία ''ΓΕΦΥΡΑ'' (κατασκευή γέφυρας "Ρίο-Αντίρριο"), ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ «ΜΕΚ» (Όργανο των ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΧΩΔΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εποπτεία των χρηματοδοτούμενων έργων), Κοινοπραξίες Συμβούλων Διαχείρισης Αυτοκινητόδρομου "Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκης", Κοινοπραξία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (αρχικό στάδιο έργου), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).