ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ SECURITY

Υπηρεσίες Ασφάλειας (Security) & Ασφάλιση (Insurance)

Οι σύγχρονες εξελίξεις στην κοινωνία και στο επιχειρείν δημιουργούν όλο και πιο έντονα συνθήκες ανασφάλειας. Η προληπτική Ασφάλεια έναντι κινδύνων που απειλούν φυσικά πρόσωπα, περιουσιακά στοιχεία ή και άυλα αγαθά (εταιρική φήμη, συστήματα πληροφοριών, προσωπικά δεδομένα κλπ) είναι απαραίτητη.
Τα συναλλακτικά ήθη αλλάζουν και ο κάθε Φορέας Παροχής Υπηρεσιών μπορεί να κατηγορηθεί ακόμη και κακοπροαίρετα για λάθη ή παραλείψεις που δεν έπραξε. Είναι βέβαιο πως η ανάθεση υπηρεσίας σε κάποιο βασίζεται σε σχέση εμπιστοσύνης και αναγνώρισης της ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Ωστόσο, αν κάτι "πάει στραβά" και ο Πελάτης - Εργοδότης ζημιωθεί, το ζημιογόνο λάθος ή η παράλειψη δεν συγχωρείται εύκολα.
Στη βάση των παραπάνω, το ίδιο απαραίτητη είναι και η ασφαλιστική κάλυψη των οικονομικών συνεπειών από την επέλευση ζημιογόνων γεγονότων αφού οι διάφοροι κίνδυνοι είναι δεδομένο πως δεν μπορούν να μηδενιστούν ή να αποκλειστούν.
 

Αστική Ευθύνη & Ασφαλιστήριο Lloyd's

Αξιώσεις Πελάτη ή/και Τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει λόγω εξ αμελείας λάθους ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται να διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας (ανεπαρκής γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας, λανθασμένη συμβουλή, ελαττωματικό υλικό ή άστοχη εγκατάσταση συστήματος ασφάλειας κλπ) σε Πελάτη που μπορεί να τον οδηγήσει σε απώλεια περιουσιακών στοιχείων ή και έμμεση οικονομική ζημιά (διαφυγόντα κέρδη, απώλεια πληροφοριών, διαρροή προσωπικών δεδομένων, δυσφήμιση κλπ). Ενδεικτικά, το Ασφαλιστήριο Lloyd’s καλύπτει Ενδεικτικά καλύπτει:

 • Αξιώσεις αποζημίωσης στο πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας περιουσίας - υλικών αγαθών, προσώπων ή πληροφορικών συστημάτων
 • Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας (κακόβουλη “επίθεση”)
 • Έξοδα και δαπάνες για νομικές έρευνες – πραγματογνωμοσύνη – διαμεσολάβηση ή διαιτησία για εξωδικαστική διευθέτηση της αξίωσης αποζημίωσης (Σημείωση: Το ασφαλιστήριο Lloyd's δεν προβλέπει αποζημίωση κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, που είναι η συνήθης απαράδεκτη πρακτική στα ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης στη χώρα μας).

Για μια Εταιρεία Security το Ασφαλιστήριο Lloyd’s αποτελεί:

 • Ουσιαστική νομική και οικονομική κάλυψη για την Αστική Ευθύνη από τυχόν λάθος ή παράλειψη στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Ασφάλειας
 • Δείγμα ποιότητας και φερεγγυότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών αφού η τυχόν οικονομική ζημιά Εργοδότη ή/και Τρίτου, θα αποζημιωθεί από αξιόπιστη Ασφαλιστική Εταιρεία (Lloyd's_Rating A)
 • Κίνητρο δημιουργίας και οικονομικής προόδου αφού με το αίσθημα ασφάλειας που προσφέρει ενθαρρύνει τον Ασφαλισμένο στο να αναλαμβάνει επαγγελματικούς κινδύνους και πρωτοβουλίες.
   

Γιατί να εμπιστευθείτε την "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ"

 • Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία, με διεθνή αναγνώριση (Lloyd’s), στον κλάδο των ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης.
 • Παρέχει υπηρεσίες με «εγγύηση» με βάση ίδια Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης μέχρι 3,000,000€/απαίτηση για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις της.
 • Ακολουθεί διεθνή πρότυπα και προτείνει αξιόπιστες οικονομικές λύσεις, που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου.
   

Διαδικασία Ασφάλισης

Γίνεται απευθείας ή μέσω Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή με συμπλήρωση και υποβολή απλοποιημένης Αίτησης Ασφάλισης.