ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ _ Άρτιες & Αξιόπιστες Καλύψεις

Η Εταιρεία «ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.» διαθέτοντας εξειδικευμένη  εμπειρία και τεχνογνωσία μπορεί να προσφέρει άριστες ασφαλιστικές υπηρεσίες σε κάθε είδους επιχείρηση, διασφαλίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη βιωσιμότητά της, την ανταγωνιστικότητα και τα συμφέροντά της.
Σημειώνουμε παρακάτω τις βασικές ασφαλίσεις επιχειρηματικών κινδύνων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (κτήρια, εξοπλισμός, εμπορεύματα, πρώτες ύλες)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ / ΚΕΡΔΩΝ (συνεπεία ζημιογόνου γεγονότος)
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ατύχημα, Υγεία, Επικουρική Σύνταξη)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Γιατί... αυτός που ζημιώνει, υποχρεούται εκ του νόμου να αποζημιώνει!

  • Αστική ευθύνη έναντι Τρίτων: Αποζημιώσεις Τρίτων για άμεσες ή/και έμμεσες ζημιές, που ανάγονται στη δραστηριότητα της Επιχείρησης
  • Ευθύνη Εργοδότη: Κάλυψη αποζημιώσεων που η Επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλλει εξ αιτίας ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας στο Προσωπικό της
  • Αστική Ευθύνη Προϊόντος: Κάλυψη άμεσων ή / και έμμεσων ζημιών σε Τρίτους εξ αιτίας προϊόντος που η Επιχείρηση παράγει ή εισάγει, διανέμει ή εμπορεύεται
  • Περιβαλλοντική Ευθύνη: Κάλυψη οικονομικών συνεπειών ή/και κυρώσεων εις βάρος της Επιχείρησης λόγω ρύπανσης του περιβάλλοντος εξ αιτίας ατυχήματος στις εγκαταστάσεις ή λόγω της δραστηριότητάς της

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ("Key men" Insurance)
Γιατί... το ανθρώπινο δυναμικό, αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας της επιχείρησης.
Κάλυψη σοβαρής οικονομικής απώλειας εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος, που μπορεί να συμβεί σε υψηλόβαθμα ή εξειδικευμένα Στελέχη της Επιχείρησης

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ & ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Γιατί... οι σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις, επιβάλλουν όλο και πιο αυστηρές απαιτήσεις σε θέματα εταιρικής ευθύνης!
Κάλυψη αξιώσεων αποζημίωσης που μπορεί να εγερθούν από Μετόχους, Φορείς Δημοσίου, Τράπεζες ή από Τρίτους, εξαιτίας νομικής ευθύνης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή Ανωτάτων Εκτελεστικών Στελεχών Επιχείρησης.

 

Πέρα από τις ως άνω βασικές Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων η «ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.» προτείνει άρτιες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές καλύψεις κινδύνων που σχετίζονται με διάφορες Επιχειρήσεις
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ
- ΝΑΥΠΗΓΟ-ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
- ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ –LOGISTICS

- ......
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οικονομική πρόταση αναφορικά με τα παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας