ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Γιατί είναι απαραίτητη η ασφάλιση

(δείτε το σύντομο Video)

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο

Αξιώσεις Τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει λόγω εξ αμελείας  λάθους ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται να διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ενδεικτικά καλύπτει:

  • Αξιώσεις αποζημίωσης στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Δικηγόρου καθώς και Διαχειριστή Αφερεγγυότητας σύμφωνα με το ΠΔ133/2016
  • Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας (κακόβουλη “επίθεση”)
  • Έξοδα και δαπάνες για νομικές έρευνες – πραγματογνωμοσύνη – διαμεσολάβηση ή διαιτησία για εξωδικαστική διευθέτηση της αξίωσης αποζημίωσης (Σημείωση: Το ασφαλιστήριο δεν προβλέπει αποζημίωση κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, που είναι η συνήθης απαράδεκτη πρακτική στα ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης στη χώρα μας).

Επιπλέον, το Ασφαλιστήριο με βάση ειδικούς όρους - επεκτάσεις, καλύπτει:

  • Αξιώσεις αποζημίωσης για ευθύνη σε περίπτωση απώλειας πληροφοριών
  • Αξιώσεις χρηματικής αποζημίωσης Τρίτων για δυσφήμιση – συκοφαντία
  • Αξιώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή απορρήτου.


Γιατί να εμπιστευθείτε την «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ»

  • Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία, με διεθνή αναγνώριση (Lloyd’s), στον κλάδο των ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης.
  • Παρέχει υπηρεσίες με «εγγύηση» μέ βάση ίδια Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης μέχρι 3,000,000€/απαίτηση για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις της.
  • Ακολουθεί διεθνή πρότυπα και προτείνει αξιόπιστες οικονομικές λύσεις, που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου.

Διαδικασία Ασφάλισης (απευθείας ή μέσω Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή)

Συμπλήρωση απλοποιημένης Αίτησης Ασφάλισης, αντίστοιχα για ανεξάρτητο Δικηγόρο ή για Δικηγορική Εταιρεία.
Για άμεση εκτίμηση ενδεικτικού κόστους ασφάλισης ανεξάρτητου Δικηγόρου, συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία.

 

CAPTCHA
Αυτή η ερώτηση αποτρέπει την υποβολή αυτόματων μηνυμάτων spam