ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Δείτε το σύντομο ενημερωτικό Video

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο

Αξιώσεις εις βάρος των Μελών Δ.Σ. και Στελεχών Διοίκησης για λόγους αδικοπραξίας ή έλλειψης επιμέλειας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αλλά και εις βάρος της ίδιας της επιχείρησης. Ειδικότερα, καλύπτονται έξοδα νομικής υποστήριξης, οικονομικές απαιτήσεις Τρίτων εις βάρος των Ασφαλιζομένων καθώς επίσης έξοδα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας για την προάσπιση των συμφερόντων της επιχείρησης
 

Ποιοι μπορεί να εγείρουν αξιώσεις αποζημίωσης

 • Μέτοχοι (η Γενική Συνέλευση ή μεμονωμένοι Μέτοχοι): για μείωση αξίας της μετοχής (συνήθως μετά από εξαγορές, συγχωνεύσεις, αποκάλυψη οικονομικών ατασθαλιών), για κακή διαχείριση ή για αναίτια έξοδα.
 • Υπάλληλοι: για παράνομη απόλυση, μη δικαιολογημένη άρνηση προαγωγής, διάκριση σε βάρος τους, παραβίαση προσωπικού απορρήτου.
 • Πελάτες, Ινστιτούτα ή Ενώσεις Καταναλωτών: για αστική ευθύνη προϊόντος, παραπλανητική πληροφόρηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
 • Υπηρεσίες ή Φορείς του Δημοσίου: για θέματα όπως μη ύπαρξη κατάλληλων αδειών, μόλυνση περιβάλλοντος, ελλιπής δήλωση οικονομικών στοιχείων, μη σύννομη διενέργεια συναλλαγών.
 • Πιστωτές: για παραβίαση συμβατικών όρων, υπέρβαση ορίων πληρωμών, εκκαθάριση, πτώχευση.
 • Ανταγωνιστές: για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αθέμιτο ανταγωνισμό.
 • Τρίτοι: κάθε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο που υφίσταται «ζημιά» ή έχει νόμιμο συμφέρον να εγείρει αξιώσεις αποζημίωσης, επικαλούμενο υπαιτιότητα των Εκτελεστικών Οργάνων της επιχείρησης.
   

Γιατί να εμπιστευθείτε την «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ»

 • Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στο χώρο των επιχειρηματικών ασφαλίσεων με διεθνή αναγνώριση (Lloyd’s)
 • Παρέχει υπηρεσίες με "εγγύηση" (διαθέτει Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης για τυχόν ζημιογόνα λάθη ή/και παραλείψεις της)
 • Ακολουθεί πρότυπα από τη διεθνή πρακτική και προτείνει αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου.
   

Διαδικασία Ασφάλισης (απευθείας ή μέσω Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή)

Συμπληρώστε την Αίτηση Ασφάλισης.