Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο (Προεδρικό Διάταγμα 108 /2013) έχει αναβαθμίσει το επάγγελμα του Έλληνα Ηλεκτρολόγου. Για την προστασία του Καταναλωτή αλλά και του ίδιου του επαγγελματία Ηλεκτρολόγου προβλέπεται η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Ηλεκτρολόγου (άρθρο 12, παράγραφος 6 του ΠΔ108/2013), για την περίπτωση που υπάρξουν ατυχή ζημιογόντα συμβάντα από λάθη ή παραλείψεις του.
Η  Εταιρεία “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ”, διαθέτοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία, με βάση Εξουσιοδότηση από τους Lloyd’s, εκδίδει Ασφαλιστήρια Επαγγελματικής Ευθύνης με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος
και με αξιοπιστία Lloyd's!

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Lloyd's
Καλύπτει την ευθύνη του Ηλεκτρολόγου σε σχέση με το «καλώς έχει» των ηλεκτρολογικών εργασιών (Πρωτόκολλο Ελέγχου, Τεχνική Έκθεση Παράδοσης Έργου κ.λπ.), που έγιναν από δικό του συνεργείο ή κάποιου άλλου για λογαριασμό του. Ειδικότερα, το Ασφαλιστήριο καλύπτει:
- Αξιώσεις αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής και για υλικές ζημιές. Πέρα από τις άμεσες περιλαμβάνονται  και έμμεσες / αποθετικές ζημιές (διαφυγόντα κέρδη, ηθική βλάβη - ψυχική οδύνη κ.λπ.), που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Ηλεκτρολόγου κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
- Δαπάνες για έρευνες εμπειρογνωμόνων, δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα εφόσον δεν υπάρξει εξωδικαστική διευθέτηση της υπόθεσης.

Διαδικασία ασφάλισης (απευθείας ή μέσω Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή)

  • Συμπλήρωση των βασικών στοιχείων και άμεσος προσδιορισμός κόστους.
  • Άμεση έκδοση & αποστολή Ασφαλιστηρίου Lloyd’s με το αντίστοιχο Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης Επαγγελματικής Ευθύνης Ηλεκτρολόγου, σύμφωνα με την απαίτηση του ΠΔ108/2013 (άρθρο 12, παράγροφος 6).