Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα” στο Blog & δημοσιευσή του στο Portal "Insurance-Daily"