Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα με θέμα “Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη” στο Blog & δημοσίευσή του στην μηνιαία έντυπη εφημερίδα "Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ"