Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα "Όταν η Εταιρική Ευθύνη & η Αστική Ευθύνη συναντώνται" στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Δημοσιεύθηκε στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 19 Αυγούστου 2014, πρωτότυπο άρθρο του κ. Γ. Κουτίνα, με τον τίτλο “Όταν η Εταιρική Ευθύνη και η Αστική Ευθύνη Συναντώνται (Αναρτήθηκε επίσης στο Blog www.professional-liability.gr).

Στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά σε ένα θέμα που, μολονότι είναι απόλυτα χρήσιμο και παρουσιάζει αναπτυξιακό ενδιαφέρον, η Αγορά (ασφαλιστική και μη) δεν έχει προσεγγίσει ουσιαστικά.

Το θέμα της «Εταιρικής Ευθύνης» φαίνεται ελκυστικό για δημόσιες σχέσεις και προβολή (marketing) μιας επιχείρησης και έχει αρχίσει να προβάλλεται κατά βάση από κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις. Απεναντίας, το θέμα της «Αστικής Ευθύνης» και της αντίστοιχης Ασφάλισης, που θέλει ειδικό χειρισμό και κατάλληλη τεχνογνωσία, δυστυχώς παραμένει στα «αζήτητα». Μαζί δε με άλλες κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους συνιστούν κριτήρια ευρύτερης υστέρησης του πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού συστήματος της χώρας μας.

Πολύ περισσότερο σε περίοδο οικονομικής κρίσης όπου ο εκσυγχρονισμός του συστήματος είναι αναγκαίος, το όλο θέμα της Εταιρικής και της Αστικής Ευθύνης θα πρέπει να προσεγγισθεί ορθολογικά και επί της ουσίας, σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή πρακτική.