Αναρτήθηκε ο ισολογισμός του 2012 της ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.

Αναρτήθηκε ο τελευταίος Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2012 της Εταιρείας, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις αμεσότητας και διαφάνειας.