ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

Δείτε το σύντομο ενημερωτικό Video

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο

Αξιώσεις Τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει λόγω εξ αμελείας  λάθους ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται να διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας (ανεπαρκής γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας, λάθη στην τήρηση λογιστικών βιβλίων / οικονομικών καταστάσεων, αδυναμία εντοπισμού οικονομικής απάτης / ακούσια εμπλοκή σε οικονομικό έγκλημα, λανθασμένη συμβουλή σε Πελάτη που μπορεί να τον οδηγήσει σε άμεση οικονομική ζημιά ή έμμεση από διαφυγόντα κέρδη / δυσφήμιση κλπ). Ενδεικτικά, το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

  • Αξιώσεις αποζημίωσης στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Λογιστή - Ελεγκτή σε Ιδιώτες ή Επιχειρήσεις καθώς και Διαχειριστή Αφερεγγυότητας σύμφωνα με το ΠΔ133/2016
  • Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας (κακόβουλη “επίθεση”)
  • Έξοδα και δαπάνες για νομικές έρευνες – πραγματογνωμοσύνη – διαμεσολάβηση ή διαιτησία για εξωδικαστική διευθέτηση της αξίωσης αποζημίωσης (Σημείωση: Το ασφαλιστήριο δεν προβλέπει αποζημείωση κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, που είναι η συνήθης απαράδεκτη πρακτική στα ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης στη χώρα μας).

Επιπλέον, με βάση ειδικούς όρους - επεκτάσεις, το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

  • Αξιώσεις αποζημίωσης για ευθύνη σε περίπτωση απώλειας πληροφοριών
  • Αξιώσεις χρηματικής αποζημίωσης Τρίτων για δυσφήμιση – συκοφαντία
  • Αξιώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή απορρήτου.


Γιατί να εμπιστευθείτε την «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ»

  • Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία, με διεθνή αναγνώριση (Lloyd’s), στον κλάδο των ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης.
  • Παρέχει υπηρεσίες με «εγγύηση» μέ βάση ίδια Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης μέχρι 3,000,000€/απαίτηση για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις της.
  • Ακολουθεί διεθνή πρότυπα και προτείνει αξιόπιστες οικονομικές λύσεις, που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου.

 

Διαδικασία Ασφάλισης (απευθείας ή μέσω Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή)

Χρειάζεται συμπλήρωση απλοποιημένης Αίτησης Ασφάλισης, αντίστοιχα για ανεξάρτητο Λογιστή ή για Εταιρεία Λογιστών ή Ελεγκτών.
Για άμεση εκτίμηση ενδεικτικού κόστους ασφάλισης ανεξάρτητου Λογιστή - Φοροτεχνικού, συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία.

 

CAPTCHA
Αυτή η ερώτηση αποτρέπει την υποβολή αυτόματων μηνυμάτων spam