ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - FREELANCER

Γιατί είναι απαραίτητη

Κάθε Επαγγελματίας, αναλαμβάνει ευθύνες που μπορεί να ζημιώσουν τον Εργοδότη του ή κάποιο Τρίτο, γιατί τα τυχόν λάθη ή παραλείψεις είναι ανθρώπινες αδυναμίες ακόμη και για τον πλέον ευσυνείδητο επαγγελματία. Οι ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημίωσης εις βάρος του μπορεί να είναι οικονομικά «δυσβάσταχτες» σε σχέση με την αμοιβή του. Το "ξέρω καλά τη δουλειά μου" ή "ουδέποτε είχα το παραμικρό πρόβλημα" και άλλα παρόμοια, δεν είναι σοβαρά επιχειρήματα για ένα σύγχρονο επαγγελματία...
Επιπλέον, οι σύγχρονες εξελίξεις όπως και η νομοθεσία που διέπει την όποια επαγγελματική δραστηριότητα, καθιστούν τις συνθήκες παροχής υπηρεσιών πιο αυστηρές και πιο περίπλοκες.

Ασφαλιστήριο - Τι καλύπτει

Αξιώσεις Τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει λόγω εξ αμελείας, λάθους ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται να διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας (ανεπαρκής γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας, λανθασμένη συμβουλή σε Πελάτη που μπορεί να τον οδηγήσει σε άμεση οικονομική ζημιά ή έμμεση από διαφυγόντα κέρδη/ δυσφήμιση κλπ).

Γιατί να εμπιστευθείτε την "KOUTINAS SA"

  • Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία, με διεθνή αναγνώριση.
  • Παρέχει εγγυημένες υπηρεσίες με βάση Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις της.
  • Ακολουθεί διεθνή πρότυπα και προτείνει αξιόπιστες οικονομικές λύσεις, που διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου.

Διαδικασία Ασφάλισης

Η διαδικασία είναι απλή. Αυτό που τυπικά απαιτείται είναι η υποβολή της απλοποιημένης Αίτησης Ασφάλισης για ανεξάρτητο Σύμβουλο (Freelancer) Φυσικό Πρόσωπο ή Εταιρεία.
Το ασφαλιστήριο εκδίδεται άμεσα, μέσω της CROMAR SA - Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd's και συνοδεύεται με το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Ασφάλισης (Ελληνικά και Αγγλικά).

CAPTCHA
Αυτή η ερώτηση αποτρέπει την υποβολή αυτόματων μηνυμάτων spam