ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Πρόκειται για ασφαλιστικό προϊόν διεθνών προδιαγραφών για την κάλυψη αναγκών του κλάδου της Τουριστικής Βιομηχανίας.
Απευθύνεται σε Τουριστικά Γραφεία & Διοργανωτές Ταξιδιών, που παρέχουν υπηρεσίες σε “εξερχόμενου” ή/ και “εισερχόμενου” τουρισμού.
Απευθύνεται επίσης σε οργανωμένους Φορείς Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (Μέλη ΣΕΤΕΥΔΑ).
 

Γιατί είναι απαραίτητη η Ασφάλιση

 • Γιατί προβλέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα 7/2018 που αποτελεί εναρμόνιση της νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή οδηγία 2015/2302.
 • Γιατί, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών τουρισμού και φιλοξενίας, και ο πλέον ευσυνείδητος επαγγελματικός Φορέας Τουρισμού (Ταξιδιωτικός Πράκτορας ή  Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής) μπορεί από αμέλεια, λάθος ή παράλειψη να ζημιώσει τους πελάτες – καταναλωτές, ημεδαπούς και/ή αλλοδαπούς.
 • Γιατί, ο κίνδυνος να θεωρηθεί υπαίτιος ή συνυπαίτιος σε κάποιο ζημιογόνο γεγονός (σωματικές βλάβες/ απώλεια ζωής ή και υλικές ζημιές) είναι υπαρκτός.
 • Γιατί, οι αξιώσεις αποζημίωσης ιδιαίτερα από ξένους τουρίστες/ διεθνείς Tour Operators για επακόλουθες οικονομικές ζημιές (ηθική βλάβη, δυσφήμιση κλπ), μπορεί να είναι πολύ βαριές. Το ίδιο βαριές μπορεί να είναι και  οι δαπάνες για εμπειρογνώμονες, δικηγόρους και τυχόν δικαστικά έξοδα.
   

Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης (Professional Indemnity Insurance)

Δεν είναι ένα τυπικό Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (για ατυχήματα που θα προκαλέσει ο ίδιος Ασφαλισμένος από αμέλειά του ή από τη λειτουργία του Γραφείου του) ή ένα Ασφαλιστήριο Προσωπικού Ατυχήματος που συγχέεται με την Ταξιδιωτική Ασφάλιση.

Είναι ένα Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης  διεθνών προδιαγραφών που παρέχει:

 • Κάλυψη Επαγγελματικής Ευθύνης (όπως επί της ουσίας προβλέπεται από την οδηγία Ευρωπαϊκή Οδηγία EE2015-2302) δηλαδή αποζημιώνει αξιώσεις Πελατών / Τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει λόγω λάθους ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται ότι διέπραξε στο πλαίσιο δραστηριοτήτων αναψυχής εξαιρουμένων επίσημων αθλητικών αγώνων
 • Παγκόσμια γεωγραφική κάλυψη με διεθνή δικαιοδοσία και όχι μόνο της Ελλάδος (κάλυψη αξιώσεων Αστικής Ευθύνης, που υποβάλλονται από ξένους τουρίστες με βάση το δίκαιο της χώρας τους)
 • Κάλυψη ευθύνης για αξιώσεις αποζημίωσης για λόγους Δυσφήμισης & Συκοφαντίας, Παραβίασης Εμπιστευτικότητας κλπ.
 • Αποζημίωση με πραγματογνωμοσύνη ή εξωδικαστικό συμβιβασμό, χωρίς την πρακτική που συχνά ακολουθείται στη χώρα μας, όπου η αποζημίωση αξιώσεων Αστικής Ευθύνης γίνεται κατόπιν δικαστικής απόφασης.
   

Γιατί να εμπιστευθείτε την "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ"

 • Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία, με διεθνή αναγνώριση (Lloyd’s), στον κλάδο των ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης.
 • Παρέχει υπηρεσίες με «εγγύηση» με βάση ίδια Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης μέχρι 3,000,000€/απαίτηση για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις της.
 • Ακολουθεί διεθνή πρότυπα και προτείνει αξιόπιστες οικονομικές λύσεις, που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου.
   

Διαδικασία Ασφάλισης

Γίνεται απευθείας ή μέσω πιστοοπιημένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, με βάση την υποβολή απλοποιημένης αντίστοιχα για Ταξιδιωτικούς Πράκτορες ή για Φορείς Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (Μέλη ΣΕΤΕΥΔΑ).