ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Πρόκειται για ασφαλιστικό προϊόν διεθνών προδιαγραφών για την κάλυψη αναγκών του κλάδου της Τουριστικής Βιομηχανίας.
Απευθύνεται σε Τουριστικά Γραφεία & Διοργανωτές Ταξιδιών, που παρέχουν υπηρεσίες σε “εξερχόμενου” ή/ και “εισερχόμενου” τουρισμού.
Απευθύνεται επίσης σε οργανωμένους Φορείς Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (Μέλη ΣΕΤΕΥΔΑ).
 

Γιατί είναι απαραίτητη η Ασφάλιση

 • Γιατί προβλέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα 7/2018, που αποτελεί εναρμόνιση της νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή οδηγία 2015/2302.
 • Γιατί, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και ο πλέον ευσυνείδητος επαγγελματικός Φορέας Τουρισμού (Ταξιδιωτικός Πράκτορας ή  Γραφείο Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής) μπορεί από αμέλεια, λάθος ή παράλειψη να ζημιώσει τους πελάτες – καταναλωτές, ημεδαπούς και/ή αλλοδαπούς.
 • Γιατί, ο κίνδυνος να θεωρηθεί υπαίτιος ή συνυπαίτιος σε κάποιο σοβαρό ζημιογόνο γεγονός (σωματικές βλάβες/ απώλεια ζωής ή και υλικές ζημιές) είναι υπαρκτός.
 • Γιατί, οι αξιώσεις αποζημίωσης ιδιαίτερα από ξένους τουρίστες/ διεθνείς Tour Operators για επακόλουθες οικονομικές ζημιές (ηθική βλάβη, δυσφήμιση κλπ), μπορεί να είναι πολύ βαριές. Το ίδιο βαριές μπορεί να είναι και  οι δαπάνες για εμπειρογνώμονες, δικηγόρους και τυχόν δικαστικά έξοδα.
   

Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης (Professional Indemnity Insurance)

 • Αποζημίωση αξιώσεων Πελατών / Τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει λόγω λάθους ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται ότι διέπραξε στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του
 • Παγκόσμια γεωγραφική κάλυψη με διεθνή δικαιοδοσία και όχι μόνο της Ελλάδος (κάλυψη αξιώσεων Αστικής Ευθύνης, που υποβάλλονται από ξένους τουρίστες με βάση το δίκαιο της χώρας τους)
 • Κάλυψη ευθύνης για αξιώσεις αποζημίωσης για λόγους Δυσφήμισης & Συκοφαντίας, Παραβίασης Εμπιστευτικότητας κλπ.
 • Αποζημίωση με πραγματογνωμοσύνη ή εξωδικαστικό συμβιβασμό, χωρίς την πρακτική που συχνά ακολουθείται στη χώρα μας (αποζημίωση αξιώσεων Αστικής Ευθύνης κατόπιν δικαστικής απόφασης).
   

Διαδικασία Ασφάλισης

Γίνεται απευθείας ή μέσω πιστοοπιημένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, με βάση την υποβολή απλοποιημένης αντίστοιχα για Ταξιδιωτικούς Πράκτορες ή για Φορείς Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (Μέλη ΣΕΤΕΥΔΑ).