ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ: Είναι μια σύνθετη διαδικασία έντασης κινδύνου και ευθύνης. Επειδή οι ενδεχόμενες ζημιές από τυχαία γεγονότα, ανθρώπινο λάθος ή ανωτέρα βία δεν μπορεί να εξαλειφθούν και όταν επέλθουν μπορεί να κοστίσουν ακριβά, η άρτια και ολοκληρωμένη ασφάλιση με το ελάχιστο λογικό κόστος είναι απαραίτητη!
ΑΣΦΑΛΙΣΗ "ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ" ΕΡΓΟΥ: Απόλυτα αναγκαία η κάλυψη ζημιών στο Έργο, σε Τρίτους ή και σε Εργαζόμενους (εργατικά ατυχήματα).
ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ: Εταιρεία ασφαλιστικών υπηρεσιών με κύρος, εμπειρία και ευρύτερη γνώση της ασφαλιστικής αγοράς. Προσφέρει βέλτιστες λύσεις στην Ασφάλιση Έργων με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
Για τη βέλτιστη οικονομική επιλογή, συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία (Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές).