Διαπίστευση της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ ως Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής Lloyd’s

Σημαντική επαγγελματική αναγνώριση που δημιουργεί όφελος στους Έλληνες επαγγελματίες και συνέργια με Ασφαλιστές

Αναβαθμισμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες και χρήσιμα προϊόντα για τους Έλληνες Επαγγελματίες μπορεί πλέον να προσφέρει η «ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. - Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων» με μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα γι’ αυτούς. Με την έναρξη του έτους 2008, διαπιστεύτηκε από τους LLOYD’S του Λονδίνου και λειτουργεί ως Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής (Authorized Lloyd’s Coverholder).

Με την ιδιότητα αυτή μπορεί να εκδίδει, για λογαριασμό των Lloyd’s, ασφαλιστήρια Επαγγελματικής Ευθύνης, κατάλληλα προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα και με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος. Οι επαγγελματικοί Φορείς (Φυσικά Πρόσωπα ή Εταιρείες) που μπορούν να ωφεληθούν άμεσα είναι: Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί (Μελετητές - Σύμβουλοι ιδιωτικών & δημοσίων έργων), Σύμβουλοι Πληροφορικής, Μεσίτες & Πράκτορες Ασφαλίσεων, Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, Δικηγορικές Εταιρείες – Νομικοί Σύμβουλοι, Ορκωτοί Εκτιμητές, Εργαστήρια & Φορείς Πιστοποίησης καθώς και ειδικοί Σύμβουλοι «Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας», Περιβάλλοντος κλπ.

Η συγκεκριμένη αναγνώριση για την «ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.» αποτελεί το επιστέγασμα μακροχρόνιας εμπειρίας πάνω στον εξειδικευμένο κλάδο της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης, που συστηματικά αναπτύσσει από τον 1999 με την αγορά του Λονδίνου. Την εμπειρία αυτή πρόκειται να διαθέσει στην εγχώρια αγορά προς όφελος των Ελλήνων Επαγγελματιών, μέσω συνεργιών με άλλους Ασφαλιστές ή ακόμη προσφέροντας αντασφαλιστική υποστήριξη σε εγχώριες Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Βασικά κριτήρια τα οποία λήφθηκαν υπόψη για τη διαπίστευση της «ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.» ήταν η ευρωπαϊκών προδιαγραφών τεχνογνωσία και η ωριμότητά της να προσεγγίζει σύγχρονες ασφαλιστικές απαιτήσεις, η άρτια οργάνωση και η εν γένει θετική επαγγελματική πορεία της στην ασφαλιστική αγορά.

Σημειώνεται πως παρόμοιες διαπιστεύσεις από την πλευρά των  Lloyd’s, είναι σχετικά σπάνιες όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και διεθνώς, καθόσον τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα αυστηρά προκειμένου να διασφαλίζεται το κύρος και η φήμη του ασφαλιστικού οργανισμού των Lloyd’s με τη μακροχρόνια διαδρομή στην ιστορία του θεσμού της Ασφάλισης. Η διαπίστευση δε ενός Broker Ασφαλίσεων ως εξουσιοδοτημένου Ανταποκριτή των Lloyd’s, αποτελεί ανώτατη επαγγελματική καταξίωση που επικυρώνει υψηλό επίπεδο ασφαλιστικών υπηρεσιών.