ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Πρόκειται για διάφορα έργα υποδομής με συμβάσεις Σύμπραξης Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα καθώς και παραγωγικές επενδύσεις (κτηριακά συγκροτήματα, συγκοινωνιακά έργα, σταθμοί αυτοκινήτων, αιολικά & φωτοβολταϊκά πάρκα, ενεργειακές μονάδες κλπ). Περιπτώσεις όπου ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει και την εκμετάλλευσή τους. Δηλαδή, ο Ανάδοχος δεν είναι απλά Κατασκευαστής αλλά και Επιχειρηματίας με πλήρη ευθύνη όχι μόνο για την ποιότητα του έργου αλλά και για την οικονομική αξιοποίησή του. Προς τούτο, είναι αναγκαίο ένα ευρύ πρόγραμμα ασφαλιστικών καλύψεων έναντι κινδύνων Χρηματοδότησης-Μελέτης-Κατασκευής & Λειτουργίας-Συντήρησης.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ /ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

 • Επαγγελματικής Ευθύνης Μελετητών - Συμβούλων
 • «Κατά παντός Κινδύνου'' Κατασκευής Έργου
 • Εγκαταστάσεων και Μηχανικού Εξοπλισμού έργου
 • Μεταφορών (χερσαίων, αεροπορικών ή θαλάσσιων)
 • Κάλυψη αυξημένου κόστους εργασίας λόγω έκτακτων ζημιογόνων γεγονότων
 • Εγγύησης του Έργου / εγκαταστάσεων
 • Κάλυψη χρηματικής απώλειας λόγω μη έγκαιρης ολοκλήρωσης έργου/επένδυσης
 • Κάλυψη χρηματικών ποινών εις βάρος του Αναδόχου (Liquidated Damages)
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 • Αποπερατωμένων έργων υποδομής / εγκαταστάσεων παραγωγής
 • Μηχανικών Βλαβών πάγιου Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 • Αστικής Ευθύνης έναντι του Κοινού (Public Liability)
 • Απώλειας Εσόδων λόγω επέλευσης ασφαλιζόμενου κινδύνου
 • Αστικής Ευθύνης έναντι των εργαζομένων (Εργοδοτική Ευθύνη)
 • Αυτοκινήτων & Οχημάτων του Φορέα Εκμετάλλευσης του Έργου
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Αν σας ενδιαφέρει οικονομική πρόταση για κάποιο έργο, επικοινωνήστε μαζί μας, απευθείας ή μέσω του Ασφαλιστικού Συμβούλου τον οποίο εμπιστεύεστε.