Μήνυμα κ. Γ. Κουτίνα για : Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις και Ασφαλιστές

Αύγουστος 2010.
Σημαντική παράμετρος για την επιβίωση και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσεως, αναδεικνύεται η ορθολογική ασφάλιση. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική κρίση της χώρας που μοιραία πλήττει και την ασφαλιστική αγορά, η ανάγκη για αξιόπιστες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, ειδικά στο χώρο των Επαγγελματιών και των Επιχειρήσεων, είναι ακόμη πιο πολύ επιβεβλημένη.
Η «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ» - Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων, Ανταποκριτές Lloyd’s, αναβάθμισε την Ιστοσελίδα της δίνοντας το στίγμα της εξειδίκευσής της σε τομείς ασφάλισης με «υψηλές απαιτήσεις ποιότητας και τεχνογνωσίας». Με τη νέα ιστοσελίδα της δημιούργησε ένα πραγματικό συμβουλευτικό οδηγό τόσο για τον σύγχρονο Επαγγελματία και τη σύγχρονη Επιχείρηση όσο και για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, προτείνοντας ουσιαστική πληροφόρηση και διεξοδικές λύσεις στην ασφαλιστική κάλυψη διαφόρων κινδύνων.
Η νέα ιστοσελίδα www.koutinas.gr περιλαμβάνει πληροφόρηση για Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης, Τεχνικών Έργων και Επιχειρήσεων καθώς και έντυπα Αιτήσεων Ασφάλισης.  Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στους Επαγγελματίες, στις Επιχειρήσεις αλλά και στους διάφορους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, να ενημερωθούν για σημαντικές και ειδικές ασφαλίσεις για τις οποίες υπάρχει έλλειμμα πληροφόρησης και υποστήριξης στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά
Βασικά μηνύματα - στόχοι της Ιστοσελίδας, που εντάσσονται στην ευρύτερη ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλιών είναι:
• Αντικειμενική Πληροφόρηση και Επικοινωνία για ανάπτυξη ασφαλιστικής συνείδησης και προώθηση νέων ασφαλιστικών προϊόντων που η ελληνική αγορά έχει ανάγκη. 
Συνέργια με Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές για θετικά αποτελέσματα σε δύσκολες και εξειδικευμένες ασφαλίσεις, όπου η ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. μπορεί να προσφέρει  εμπειρία και τεχνογνωσία με «πρόσθετη αξία».