03/03/2021: Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Επαγγελματική ευθύνη δικηγόρου (ΙΙΙ): Προστασία Καταναλωτή & Παροχή Υπηρεσιών" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"